Ekonomi

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Bedelli Sermaye Artırım Oranının ve Rüçhan Kullanım Bedelinin Değiştirilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023
600.000
2.400.000,000
400,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023
Nâma
B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6
239.400.000
957.600.000,000
400,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
240.000.000
960.000.000,000
400,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Bulunmamaktadır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
02.04.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.04.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin 1.200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 960.000.000.-TL (%400) artırılarak 1.200.000.000.-TL’ye çıkartılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,

3. Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

4. Nakden artırılan 960.000.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 2.400.000.-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 957.600.000.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

5. Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların “borsada işlem görmeyen” nitelikte nama yazılı, (B) Grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte hamiline yazılı oluşturulmasına,

6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satılmasına,

8. Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa’da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, 04.06.2024 tarih ve 2024/39 sayılı satın alma taahhüdüne yönelik yönetim kurulu kararı kapsamında, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren hakim ortağımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,

9. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

10. İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor’un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

11. Sermaye artırımı işlemi için Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

12. Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

13. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere işbu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Tebliğ’in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanması hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına ve Şirket’i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket’in imza sirküleri uyarınca Şirket’i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiyenin En iyi Hizmeti Sunan Hizmet Ofisi Firmaları Bulmak ücretsiz ve kolaydır
Başa dön tuşu